Iekļaujoša izglītība – ar mākslas starpniecību

Jūrmalas Vaivaru pamatskolā īstenots ERASMUS+ projekts “Domājošas rokas: iekļaujoša izglītība skolēniem ar speciālām vajadzībām” (“Thinking hands: inclusive education for special needsstudents”). 

Projekta mērķis bija ar mākslas aktivitāšu palīdzību izveidot bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām un/vai invaliditāti, kuri pakļauti atstumtības riskam, iekļaujošas izglītības veicināšanai piemērotu vidi klasē un skolā. 

Vaivaru pamatskolas skolotāji plānoja un vadīja dažādu mācību priekšmetu stundas, ar mākslas starpniecību iesaistot skolēnus radošās aktivitātēs. Skolotāji izvēlējās Latvijas mākslinieku darbus, ar kuru palīdzību rosināja skolēniem radošo domāšanu. Skolēni radīja savus mākslas darbus, izmantojot dažādus paņēmienus un metodes, piemēram, saskatīja gleznas reprodukcijās ģeometriskās figūras, elementus, skaitļošanu, mācījās mērvienību sakarības, apguva jaunas mākslas tehnikas.

Projekta izvērtēšanas pasākumā pedagogi prezentēja savus stundu plānus, darba metodes, skolēnu darbus un savus secinājumus. Pedagogi atzina, ka turpmākajā darbā noderēs apgūtās metodes, ko izmantot vēstures, matemātikas un latviešu valodas stundās. Dalība projektā deva gandarījumu kā skolēniem, tā skolotājiem, jo tika iegūta jauna pieredze.

Jūrmalas Vaivaru pamatskola projektu īstenoja partnerībā ar sabiedriskām organizācijām no Itālijas (SiripArt), Spānijas (PREDIF) un Latvijas (Latvijas Autisma apvienība) un izglītības iestādēm IC Perugia3 (Itālija), Francisko Pino (Spānija). 

Autors:  INETA POPENKOVA, IVETA ZVEJNIECE, Jūrmalas Vaivaru pamatskola