Pašvaldība aicina pieteikt projektus līdzfinansējuma saņemšanai

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai dažādās jomās. Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa veidā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 1. februāris.

Vai Jums ir projekta ideja, kuru esat gatavi īstenot? Jūrmalas pašvaldība aicina 2023. gadā īstenot savas idejas, dodot iespēju biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām iegūt līdzfinansējumu 90 % apmērā projektu īstenošanai. Līdzfinansējums var tikt iegūts 4 dažādās kategorijās.

Ar šo projekta konkursa kārtu tiek atjaunota arī kategorija vides jomā, kuras ietvaros var iegūt līdzfinansējumu publiskas teritorijas sakopšanai, koku un krūmu papildināšanai, kāpu aizsardzības pasākumu īstenošanai, Lielupes peldvietu pludmales vides pieejamības uzlabošanai un invazīvo sugu apkarošanai. Tā pat nemainīgas paliek kategorijas publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai, sabiedrības integrācijas un kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.  

Svarīgi:

 • Informatīvs seminārs 2023. gada 10. janvārī, reģistrēties pasākumam: https://forms.gle/14nqwg4EuSymtd4F7
 • iepazīšanās ar nolikumu, konsultācijas ar projekta kontaktpersonu, pieteikuma sagatavošana un iesniegšana – līdz 2023. gada 31. janvārim
 • projektu vērtēšana, apstiprināšana domē un vienošanās noslēgšana – līdz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām
 • IDEJAS īstenošana līdz 12 mēnešiem!          

Atbalstāmās nozares:

Tiks atbalstīti projekti šādās jomās:

 • publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai;
 • sabiebrības integrācijas veicināšanai;
 • sabiedrības iesaiste vides pasākumu īstenošanai vides aizsardzības sekmēšanai;
 • kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm.

Projektu īstenošanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu kādā no kategorijām un kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

 
Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tostarp atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide:

Projektu prioritātes:

 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
 • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Anija Pluģe: Anija.Pluge@jurmala.lv , tālr. +371 28675200.

 
Pasākumi sabiebrības integrācijai:

Projektu prioritātes:

 • Nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā.
 • Iekļaujošie pasākumi sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
 • Jūrmalā dzīvojošo dažādu tautību saliedētības, vienojošo pasākumu organizēšana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Darja Kulagina: Darja.Kulagina@jurmala.lv , tālr. +371 22547800 .

 

Sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai:

Projektu prioritātes:

 • Finansējums teritorijas sakopšanai;
 • Koku un krūmu apstādījumu papildināšanai;
 • Kāpu aizsardzības pasākumu īstenošana;
 • Lielupes peldvietu pludmales vides pieejamības uzlabošana;
 • Invazīvo sugu apkarošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 3500 eiro.

Kontaktpersona – Anija Pluģe: Anija.Pluge@jurmala.lv , tālr. +371 28675200.

 

Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana:

 1. Projekti, kas veicina laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras norišu attīstību Jūrmalas apkaimēs, iesaistot iedzīvotājus no Priedaines līdz Ķemeriem;
 2. Projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot jauniešus, nodrošinot interaktivitāti un auditorijas iesaistīšanu;
 3. Projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas valstspilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, izcilas kultūras personības, to jubilejas, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu;
 4. Projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības – zaļo domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē, veidojot atvērtu un pievilcīgu dzīves telpu.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Dace Liepiņa: Dace.Liepina@jurmala.lv, tālr. +371 26787796.

Vairāk informācijas projektu pieteikumiem sadaļā Atbalsts projektu īstenošanai

Informatīvais seminārs par pieteikumu sagatavošanu

2023. gada 10. janvārī, plānots organizēt informatīvu semināru, kurā projektu iesniedzēji tiks iepazīstināti ar pieteikumu sagatavošanu un tiks atbildēts uz visiem interesējošiem jautājumiem. Plānots, ka seminārs norisināsies attālināti, informācija par pieteikšanos tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē.  Reģistrēties pasākumam: https://forms.gle/14nqwg4EuSymtd4F7